संकलकः जीवन भट्टराई
संकलकः जीवन भट्टराई

संकलकः जीवन भट्टराईका लेखहरु
पतिलाई उल्लू बनाउन सकिन्छ, तर उल्लूलाई पति बनाउन सकिंदैन
कार्टुन
थप