सम्पदा मल्ल

मल्ल फिल्म लेखक हुन् ।

सम्पदा मल्लका लेखहरु
थप